Rinnende saken

De lêste ûntwikkelingen

Learlingen fan ROC Friese Poort yn Dokkum, it Dockingacollege, hawwe as learprojekt foar de Stichting Rom Paad in oantal wringen makke. In wringe is in karakteristike houten hikke mei in boppelizzer dy’t oan beide kanten útstekt: oan ‘e iene kant as kontragewicht en oan ‘e oare kant as hânfet en sluting. Fanâlds waarden se by de yngong fan perselen pleatst.

Lês fierder...